W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PEŁNIENIEM SŁUŻBY W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ KANDYDAT SKŁADA 1 KOMPLET DOKUMENTÓW W DOWOLNIE WYBRANEJ JEDNOSTCE, ZAZNACZAJĄC W PODANIU JEDNOSTKI W KTÓRYCH PEŁNIENIEM SŁUŻBY JEST ZAINTERESOWANY.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

1. Liczba i nazwa stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Służbie Więziennej, ze wskazaniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności, miejsca pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA:

Na stanowisku strażnika: wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

Wymagania ogólne stawiane kandydatom

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Miejsce i termin przyjmowania wymaganych dokumentów:

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PEŁNIENIEM SŁUŻBY W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ KANDYDAT SKŁADA 1 KOMPLET DOKUMENTÓW W DOWOLNIE WYBRANEJ JEDNOSTCE, ZAZNACZAJĄC W PODANIU JEDNOSTKI W KTÓRYCH PEŁNIENIEM SŁUŻBY JEST ZAINTERESOWANY.

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 26 kwietnia 2021 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

1. Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,

    adres email: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;

2. Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm,

     adres email: zk_chelm@sw.gov.pl

3. Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,

    adres email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

4. Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw,

    adres email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

5. Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin,

    adres email: as_lublin@sw.gov.pl

6. Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie,

     adres email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

7. Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,

    adres email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

8. Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość,

    adres email: zk_zamosc@sw.gov.pl

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem stanowiska służbowego, działu Służby Więziennej i jednostki, w której się ubiega się o pełnienie służby (załącznik nr 1);
 • wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 2);
 • świadectwa pracy lub służby (kopia);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopia);
 • książeczka wojskowa – zapisane strony (kopia) – dotyczy osób posiadających taki dokument;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (dot. naboru na stanowisko młodszej pielęgniarki);
 • oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3);
 • podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5) – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej (załącznik nr 6);

Przed otrzymaniem skierowania do pełnienia służby (po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej) kandydat składa zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o stosunku do służby wojskowej.

Etapy postępowania wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o SW,

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,

b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy o SW;

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ocenie podlegają:

1) kompetencje personalne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów;

2) kompetencje społeczne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów.

TEST WIEDZY składa się z 30 pytań i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ogólnej ocenia się na podstawie wyników przeprowadzonych prób sprawnościowych:

1) moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;

2) siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;

3) gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);

4) zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;

5) szybkość: bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi:

1) ocena negatywna - 0 punktów;

2) ocena przeciętna - 5 punktów;

3) ocena dostateczna - 10 punktów;

4) ocena dobra - 15 punktów;

5) ocena bardzo dobra - 20 punktów;

6) ocena wysoka - 25 punktów;

7) ocena bardzo wysoka - 30 punktów.

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania;

Informacje dotyczące postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00 pod nr telefonu: 81 710 45 90.

Informację dotyczące postepowania kwalifikacyjnego przekazywane będą na podany przez kandydata nr telefonu za pomocą wiadomości sms lub adres poczty elektronicznej.

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji (2 lata), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Południowej 5, 20 – 482 Lublin, email: oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 081 710 45 61. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych jest funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lublinie, e-mail: iod_oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 081 710 44 16. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Liczba załączników: 6

1. Podanie o przyjęcie do służby

2. Ankieta personalna.

3. Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej.

 

 

Rozmiar: 19.5 kB
Rozmiar: 1.7 MB
Rozmiar: 14.5 kB
Rozmiar: 16.5 kB
Rozmiar: 19.2 kB
Rozmiar: 16.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej