Koszalin, dn. 30 kwietnia 2021 r . OI.K.110.3.1.2021.PS zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) przedłuża termin wszczętego w dniu 20 kwietnia 2021r. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

 

 

Stanowisko Jednostka SW/miejsce pelnienia służby  Potrzeby
Strażnik działu ochrony AŚ Koszalin 5 etatów
Strażnik działu ochrony AŚ Słupsk 5 etatów
Strażnik działu ochrony ZK Wierzchowo 4 etaty
Strażnik działu ochrony ZK Koszalin 4 etaty
Strażnik działu ochrony ZK Stare Borne 4 etaty
Strażnik działu ochrony ZK Czarne 16 etatów
Młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz Szpitala i Ambulatorium ZK Czarne 2 etaty

Kierowca działu kwatermistrzowskiego

ZK Czarne

1 etat

Młodszy psycholog działu penitencjarnego

AŚ Koszalin/ OZ Dobrowo

1 etat

Młodszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych (Lekarz)

ZK Wierzchowo

1 etat

Młodszy wychowawca działu penitencjarnego 

ZK Czarne 

7 etatów 


 

1) strażnik działu ochrony – w następujących jednostkach organizacyjnych:
 

- Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin – 5 etatów

- Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1 76-200 Słupsk – 5 etatów

- Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 4 etaty

- Zakład Karny w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin – 4 etaty

- Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 Bobolice – 4 etaty

- Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne –  16 etatów

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…) .

2) młodsza pielęgniarka /młodszy pielęgniarz Szpitala i Ambulatorium w:

- Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne –  2 etaty

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie kierunkowe średnie medyczne lub wyższe pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

3) kierowca działu kwatermistrzowskiego w:

- Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 1 etat

Służba w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe; wymagana kategoria prawa jazdy B, C, D, mile widziane B+E oraz C1+E.

4) młodszy psycholog działu penitencjarnego – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku psychologia.

5) młodszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych (lekarz) w:

- Zakładzie Karnym w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza.

6) młodszy wychowawca działu penitencjarnego w:

- Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 7 etatów

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii.

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

Planowane terminy przyjęcia do służby:

- 1,7,14,21,28 czerwiec 2021 r.

- 5, 12, 19, 26 lipiec 2021 r.

- 2,9,16,23 sierpień 2021 r.

- 1,6,13,20,27 wrzesień 2021 r.

- 4,11,18,25 październik 2021 r.

- 2,8,15,22 listopad 2021 r.

- 1,6,13 grudzień 2021 r.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca n/w. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; UWAGA: wpis w książeczce wojskowej: przeniesiony do rezerwy;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 •  która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
 • o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

- podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; (będącego załącznikiem nr 4 do ogłoszenia)  UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu

- wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) UWAGA: proszę wypełniać wszystkie pola pismem drukowanym odpowiadając pełnymi zdaniami na wszystkie zadane pytania. UWAGA: proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniamy w dniu przyjęcia do służby;

- kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (UWAGA: w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie książeczki wojskowej (stronę z danymi identyfikacyjnymi, okresami odbywania służby, nadaniem stopnia oraz przeniesieniem do rezerwy);

- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2)            

- oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)              

Wymagane dokumenty należy przesłać W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ A W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ZA POMOCĄ PRZESYŁKI POCZTOWEJ POLECONEJ ZE WSKAZANIEM MOŻLIWOŚCI I RODZAJU KOMUNIKOWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty składane są w komórkach kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu koszalińskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 07 maja 2021 roku – decyduje data wpływu do jednostki z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”.:

 1. Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin,

email: dk_as_koszalin@sw.gov.pl;

 1. Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk,

email: dk_slupsk@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1,  77-330  Czarne,

 email: dk_czarne@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Koszalinie, ul. Strefowa 17,  75-950  Koszalin,

 email: dk_zk_koszalin@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna  8  78-530  Wierzchowo,

email: dk_wierzchowo@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 Bobolice,

email: dk_stare_borne@sw.gov.pl;

 W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentów niekompletnych do 07 maja 2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie odmówi poddania  kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów), ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  MOGĄ ZOSTAĆ PRZEPROWADZONE PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE,

c)  przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e)  przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1973) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM,

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w sposób zapewniający anonimizację danych.

                Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

                Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

                Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

                Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany  w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

                W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

              Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów.

                Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 w siedzibach:

 • Areszt Śledczy w Koszalinie  ul. Młyńska 71 lub pod numerami telefonów : (94) 3182222, (94) 3182208;
 • Areszt Śledczy w Słupsku  ul. Sądowa 1  lub pod numerami telefonów : (59) 8483210, (59) 8483212;
 • Zakład Karny w Czarnem w Czarnem ul. Pomorska 1 lub pod numerami telefonów: (59) 8330808, (59) 8330850, (59) 8330844;
 • Zakład Karny w Koszalinie ul. Strefowa 17 lub pod numerami telefonów: (94) 3475212, (94) 3475210;
 • Zakład Karny w Wierzchowie ul. Szkolna 8  78-530  Wierzchowo  lub pod numerem  telefonu: (94) 3400791;
 • Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14 75-020 Bobolice lub pod numerem telefonu (94) 316 08 24;

                Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.

                Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

                Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

                Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

                Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

                Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rozmiar: 39.5 kB
Rozmiar: 38.2 kB
Rozmiar: 29.0 kB
Rozmiar: 12.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej