Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszy inspektor/specjalista ds. realizacji projektu finansowanego ze środków NMF.

Ogłoszenie o naborze

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszy inspektor/specjalista ds. realizacji projektu finansowanego ze środków NMF

1) umowa o pracę: na czas określony nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r.

2) wymiar czasu pracy : pełny etat,

3) miejsce i stanowisko pracy: praca o charakterze administracyjno- biurowym w budynku OISW w Katowicach, praca przy komputerze, stanowisko samodzielne.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,

znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami (wnioskowanie, realizacja projektu, element projektu, monitoring, planowanie);

doświadczenie zawodowe: posiadanie minimum 2-letniego stażu pracy w zakresie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich;

doświadczenie w realizacji zadań z zakresu prawa zamówień publicznych;

wiedza i umiejętności:

znajomość ustaw: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.

sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint).

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy w administracji mile widziane;

umiejętność organizacji pracy zorientowanej na zadania (rezultaty pracy);

umiejętność skutecznej komunikacji, koordynacji działań ;

zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i umiejętność analitycznego myślenia;

Pracownikiem w Służbie Więziennej może być osoba:

ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą określa służba medycyny pracy.

Zakres wykonywanych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

przygotowywanie materiałów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym przygotowanie części SIWZ określającej zakres zamówienia;

sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

prowadzenie rejestrów, metryczek, spisów spraw i teczek rzeczowych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;

monitorowanie i raportowanie postępów rzeczowych i wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków NMF.

nadzorowanie prawidłowości i terminowości działań prowadzonych w zakresie wdrażania NMF wynikających z unormowań prawnych i zawartych porozumień;

współpraca z komórkami merytorycznymi zaangażowanymi w realizację projektu finansowanego ze środków NMF;

sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej związanej z realizacją projektu;

weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wydatków wskazanych we wnioskach o płatność;

Przekazywanie dokumentów związanych z realizacją projektu do archiwum zakładowego

Należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie,

CV,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

kserokopie dokumentów (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia i wymagany staż pracy,

oświadczenie kandydata, dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną, w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z RODO dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

oświadczenie kandydata dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Niezłożenie przez kandydata dokumentów, wymaganych obligatoryjnie spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie (w lewym górnym rogu koperty winno być umieszczone imię i nazwisko kandydata oraz miejsce zamieszkania) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor-specjalista ds. realizacji projektu finansowanego ze środków NMF” osobiście do OISW w Katowicach ul. Mikołowska 10, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10, w terminie do dnia 15 września 2020r. do godziny 15.30. Informacji w zakresie prowadzonego postępowania udzielane są pod numerem tel. 32 208 45 12.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Katowice dnia 08.09.2020 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej