1. strażnik działu ochrony:

- Areszt Śledczy w Bydgoszczy – 8 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie – 10 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie OZ w Strzelewie – 5 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu – 18 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu – 6 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Inowrocławiu – 5 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Koronowie – 13 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny w Potulicach – 28 stanowiska (służba w systemie wielozmianowym);

- Zakład Karny we Włocławku – 8 stanowisk (służba w systemie wielozmianowym);

2. młodszy ratownik medyczny lub młodsza pielęgniarka Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych:

- Zakład Karny w Potulicach – 4 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym);

- Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu – 2 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym);

- Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu – 1 stanowisko (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym);

- Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie – 2 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym);

3. referent – młodszy instruktor działu ewidencji:

- Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie – 1 stanowisko (służba w systemie dwuzmianowym);

młodszy instruktor – młodszy inspektor działu ewidencji:

- Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu – 2 stanowiska (służba w systemie dwuzmianowym);

5. młodszy wychowawca działu penitencjarnego:

- Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu – 5 stanowisk (służba w systemie dwuzmianowym);
 

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

1. strażnik działu ochrony:

- wykształcenie min. średnie;

2. młodszy ratownik medyczny:

- kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

młodsza pielęgniarka Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych:

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo;

3. referent działu ewidencji:

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

młodszy instruktor - młodszy inspektor działu ewidencji:

- tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny;

4. młodszy wychowawca działu penitencjarnego:

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji.
 

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w godzinach 9 00 - 15 00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia
23 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do OISW w Bydgoszczy). Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ……….”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata,

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,

b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską,

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

System oceny oraz punktacji w etapie sprawdzającym:

Komisja dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu.

1. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

2. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

1) ocenie - w odniesieniu do kompetencji personalnych kandydata - podlega w szczególności:

a) motywacja do podjęcia służby w Służbie Więziennej, w tym racjonalne motywowanie chęci podjęcia służby w Służbie Więziennej, z odwoływaniem się do własnych predyspozycji, umiejętności, doświadczeń i zainteresowań,

b) wskazanie mocnych i słabych stron własnej osobowości w kontekście specyfiki służby w Służbie Więziennej,

c) przedstawienie własnej oceny zagrożeń, obciążeń i wymagań związanych ze służbą w Służbie Więziennej,

d) wykazywanie chęci rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,

e) przedstawienie oczekiwań związanych ze swoją rolą w Służbie Więziennej

- w zakresie od 1 do 15 punktów;

2) ocenie - w odniesieniu do kompetencji społecznych kandydata - podlega w szczególności:

a) postawa wobec ludzi,

b) dostrzeganie i uwzględnianie odczuć oraz opinii innych ludzi, deklarowanie chęci współpracy z innymi osobami oraz przejawianie inicjatywy i aktywności w kontaktach międzyludzkich,

c) prezentowanie otwartości na różnorodność kulturową, pochodzenie, płeć, preferencje seksualne oraz przejawianie postawy tolerancyjnej wobec innych ludzi,

d) rozumienie obowiązku poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych

- w zakresie od 1 do 15 punktów.

4. W zakresie testu wiedzy:

Test wiedzy składa się z 30 pytań, zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;

2) wypełnioną ankietę personalną;

3) kserokopie świadectw pracy lub służby;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w

rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;

6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 lub pod nr telefonu 52 58 55 342 lub 52 58 55 337.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania zostaną zarchiwizowane zgodnie z aktualnie obowiązująca instrukcją kancelaryjną.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1, 11, 18 i 25 marca 2019 roku

 

Klauzula informacyjna

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 (tel. 52 585 52 52). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Inspektorem danych osobowych jest Jacek Dekowski, e-mail: iod_oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl (tel. 52 585 58 92)

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Rozmiar: 527.0 kB
Rozmiar: 10.8 kB
Rozmiar: 10.1 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej