DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
 W BYDGOSZCZY

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 

zarządza w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie, Strzelewo 61, 86-014 Strzelewo

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

planowana liczba etatów: 4

 

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1)  posiadająca obywatelstwo polskie;

2)  posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3)  korzystająca z pełni praw publicznych;

4)  która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5)  która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7)  posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8)  posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko  o które się ubiega;

2) wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

3) kserokopie świadectw pracy lub służby;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,(tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie  dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;

5) kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;

oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

6) oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 25.03.2022 r.:

1) drogą elektroniczną - email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

2) za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

z dopiskiem „Nabór‘’

 (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy)

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów w terminie do 25.03.2022 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej