DYREKTOR OKRĘGOWY SLUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z poen. Zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 5/2021 dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach na rok 2021

ZAKŁAD KARNY W CIESZYNIE ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W BIELSKU-BIAŁEJ

43 -300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 15 A

1. strażnik działu ochrony 1 etat

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - wrzesień 2021 r.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU

wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;

UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia – kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby

 • kserokopie świadectw pracy lub służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
 • kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 maja 2021 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór nr 5/2021 do Służby Więziennej” lub osobiście (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej) w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.00).

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmuje:

1. ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów).

3. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut),

uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)- (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

6. sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach)

III. Etap końcowy obejmujący:

utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o Służbie Więziennej – 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.
 • W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

 • posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D —10 punktów.
 • stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;
 • aplikacja radcowska. sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;
 • posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573).

Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii poszczególne etapy postępowania mogą zostać zrealizowane w formie zdalnej. Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej poprzez adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem tel.: (32) 208 44 75

Podpisał:

Dyrektor Okręgowy

Służby Więziennej w Katowicach

ppłk Łukasz Górny

załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA

załącznik nr 2 - Oświadczenie test sprawności fiz_

załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych

Nabór 5-2021

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej