Zakład Karny we Wronkach ogłasza nabór na stanowisko:

Lekarz ogólny ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego we Wronkach

Ilość osób: 2

Wymiar etatu: pełen etat (możliwość zatrudnienia na etat cząstkowy)

Zatrudnienie: umowa o pracę

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru

udziela dział kadr we Wronkach tel. 67 25 49 604.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe medyczne,
 • nieposzlakowana opinia i niekaralność,
 • korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • badania lekarskie.

Charakter pracy:

 • praca w ambulatorium Zakładu Karnego we Wronkach w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • realizowanie zadań podstawowej opieki lekarskiej.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • wypełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • aktualna fotografia,
 • świadectwa pracy - kserokopie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • do dnia 26 stycznia 2022 roku,
 • osobiście w siedzibie Zakładu Karnego,
 • listownie na adres: Zakład Karny ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki
 • drogą elektroniczną na adres e – mail: zk_wronki@sw.gov.pl

Wronki, 2022-01-13

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej