Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

LEKARZA SPECJALISTY DERMATOLOGII

przewidywany wymiar etatu: 0,35 (ETAT CYWILNY)

przewidywany termin zatrudnienia: PAŹDZIERNIK 2019 ROKU

 

Zapewniamy m. in.:

- pewność zatrudnienia,

- stabilizację zawodową,

- pracę w zgranym zespole,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego,

- możliwość korzystania z siłowni i sauny po godzinach pracy na terenie jednostki,

- dopłatę do „wczasów pod gruszą”.

 

Charakter pracy:

- opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe lekarskie, w tym specjalizacja z zakresu dermatologii,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu.

 

W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Osoby zainteresowane proszone są o osobiste dostarczenie do kadr Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 30.09.2019 r. niżej wymienionych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do pracy i CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom specjalisty z zakresu dermatologii,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych oraz klauzula informacyjna stanowiące załącznik nr 1.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć osobiście w kadrach Aresztu Śledczego w Gdańsku do dnia 30.09.2019 r. do godz.: 15:00 .

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można pod nr tel. 058 323 13 13.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia  do pracy w Służbie Więziennej.

 

Rozmiar: 197.7 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej