OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 1. Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie: pomoc dentystyczna. Umowa zawarta będzie na czas określony, tj. do dnia 31.12.2020 roku. Szacowana liczba obsługiwanych pacjentów wynosi nie więcej niż 750 osób. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Aresztu Śledczego w/m. Oferty zawierające cenę wyższą niż 20,00 zł. brutto za jedna godzinę udzielanych świadczeń będą odrzucone. Maksymalna liczba godzin w miesiącu – 147 godzin.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnia się od daty zakończenia postępowania konkursowego, nie wcześniej jednak niż od dnia 07.01.2020 roku. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- są osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

- nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem
konkursu,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 1. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, formularzem ofertowym oraz projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej www.sw.gov.pl, (zakładka Rekrutacja/Oferty pracy oraz zakładka Zamówienia Publiczne), pod numerem telefonu (044)-616-63-18, (044)-616-63-05 a także w siedzibie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

 2. Oferty należy nadsyłać na adres 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wronia 76/90 lub składać osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. (sekretariat jednostki) w terminie do dnia 31.12.2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do jednostki). Oferty należy składać na właściwym formularzu ofertowym na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: pomoc dentystyczna, osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanym w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim”.

  Do formularza ofertowego należy załączyć:

  - kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  - kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej,

  - kserokopię decyzji NIP, chyba że numer NIP jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów.

 3. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert, w godzinach urzędowania administracji. Jeżeli dzień otwarcia ofert wypadałby w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

 4. Kryterium oceny składanych ofert będzie stanowić cena za realizację usługi.

 5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl (zakładka Rekrutacja/Oferty pracy, zakładka Zamówienia Publiczne) w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Udzielającego zamówienie.

 6. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 8. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów oraz środków odwoławczych od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

 

 

                   DYREKTOR

Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.

                   płk Krzysztof Mrówczyński

 

 

 

 

Piotrków Tryb., dnia 05.12.2019 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej