Centralny Zarząd Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37A ogłasza konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGOT z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 54.

Kandydaci składający oferty na stanowisko Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGOT muszą spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi;
 3. niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Oferta musi zawierać:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celu udziału w konkursie ofert na stanowisko Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGOT;
 9. informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem.

Do oferty można załączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Oferty przyjmowane będą w biurze podawczym Centralnego Zarządu Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37A w terminie do dnia 27 stycznia 2021 r.

Rozpatrywane będą również oferty przesłane drogą kurierską na adres Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGOT”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane;
 3. dokumenty należy sporządzić w języku polskim;
 4. po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Rozmiar: 394.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej