Wrocław, dnia 14 maja 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego.

 

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu

 

Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu

50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 1

 

niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, który spełnia wymogi określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego:

- Usługi pielęgniarskie Małgorzata Stawiarska, 51-180 Wrocław, ul. Gorczycowa 4/8

 

Z oferentem zostanie podpisana umowa zgodnie z treścią ogłoszenia.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej