Wrocław, dn. 12 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego

 

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu

 

Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu

50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 1

 

niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2021 r. dokonano wyboru ofert złożonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, które spełniają wymogi określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego:

1. Marzena Modrzyńska, 56-416 Twardogóra, ul. H. Wiernego 2a

2. Ewa Łozińska, 54-061 Wrocław, ul. Główna 64/34

 

Z oferentami zostaną podpisane umowy zgodnie z treścią ogłoszenia.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej