DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO WE WROCŁAWIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

REFERENT / INSPEKTOR DZIAŁU ORGANIZACYJNO – PRAWNEGO I KADR

(OBSŁUGA SEKRETARIATU)
 

 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etacie cywilnym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

3. Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

4. Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • pełnia praw publicznych;
 • niekaralność;
 • rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • dobra organizacja pracy.

 

5. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane powinny do dnia 10 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu
dokumentów) złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (do pobrania w załączeniu);

 

Kandydaci mogą przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:

 • potwierdzające dodatkowe umiejętności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy lub służby;
 • opinie polecające.

 

7. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

 • weryfikację złożonych dokumentów;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO:

RODO zgoda na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (do pobrania w załączeniu)

 

Szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać osobiście w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie pod numerem: (71) 32 72 454 lub 551.

 

Rozmiar: 527.5 kB
Rozmiar: 284.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej