Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 z póżn.zm.) oraz  z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko: referent działu kwatermistrzowskiego

Areszt Śledczy we Wrocławiu - 1 etat

Dane teleadresowe:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1,

50-024 Wrocław

 

Telefon: 71 32 72 454/554

1. Preferencje w zakresie wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

- wykształcenie średnie o profilu technicznym (np. ogólnobudowlane, elektryk, elektromechanik, mechanik), mile widziane kwalifikacje w zakresie eksploatacji oraz dozoru  urządzeń  energetycznych

2. Oferujemy comiesięczne uposażenie

na stanowisku referent

 – osoby do 26 roku życia netto: 4.312,49 zł  powyżej 26 roku życia netto: 4.073,49 zł

a dodatkowo:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,

- raz w roku wypłatę równoważnika pieniężnego za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy mianowanych do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 z póżn.zm.)  w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
    o ochronie informacji niejawnych;
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

4. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 maja 2023 r. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na wybrany przez siebie adres:

1.  Areszt Śledczy we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, 50-024 Wrocław

2. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,  ul. Sądowa 2,  45-033 Opole

3. Zakład Karny Nr 1  ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław z dopiskiem „nabór” 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 26 maja 2023 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

5. Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;

b) wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1269) bądź będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

c) kserokopie świadectwa pracy lub służby;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe  i specjalistyczne;

e) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności  fizycznej,

f) ) oświadczenie kandydata dotyczące RODO

6. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

a) etapu wstępnego obejmującego:

- ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

- przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

- uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

- przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata  w zakresie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2,

- sporządzenie arkusza oceny kandydata,

- wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego

b) etapu sprawdzającego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;

c) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa  w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

2) wykształcenie  wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem  w zakresie nauk technicznych, w szczególności  energetyki i budownictwa – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust.2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub  średnie branżowe – 10 punktów.

8. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący  sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

9.Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

 a)  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 77 549 22 16  lub  605-698-586

 b)  Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu 71 32 72 668  lub 502-399-976  

 c)  w komórkach kadrowych aresztów śledczych i zakładów karnych.

10. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Kandydaci w podaniach o przyjęcie do służy wskazują dodatkowo wybraną przez siebie jednostkę organizacyjną, w której chcą pełnić służbę.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z siedzibą w Opolu, ul. Sądowa 2 tel. 77 441 16 12. Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, e-mail: iod_opole@sw.gov.pl, tel. 77 549 22 17. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO. Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO..  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej