Wrocław, dnia 12 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu

 

Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu

50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 1

 

niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2021 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, które spełnia wymogi określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Centro-Med Gabinet Lekarski Zbigniew Stanisławski, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 32

 

Z oferentem zostanie podpisana umowa zgodnie z treścią ogłoszenia.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej