Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2023 rok

                                                                   Poznań, 02.12.2022 r.

Nabór 2/2023

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

- służba w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,

- służba z bronią palną,

- wymagane wykształcenie co najmniej średnie.

Jednostka: Areszt Śledczy w Zielonej Górze

Ilość etatów: 15

Miejsce składania dokumentacji:

Areszt Śledczy w Zielonej Górze

ul. Łużycka 2 65-601 Zielona Góra

Email: as_zielona_gora@sw.gov.pl

Telefon: 68 353 64 70 Fax: 68 32 70 591


Oferujemy:

- stabilne warunki służby

- płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni

- urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej

- wyposażenie w niezbędne umundurowanie

- wypłatę dopłaty do wypoczynku na każdego członka rodziny

- wypłatę równoważnika za przejazd na koszt jednostki organizacyjnej

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne

- nagrody uznaniowe

- nagrody jubileuszowe

- dodatek za wysługę lat pracy i służby

- dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim

- nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby

- urlopy dodatkowe

- możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na uczelni wyższej SWWS

- dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.

Wymagania ogólne stawiane wszystkim kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- korzystająca z pełni praw publicznych;

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

- podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);

- wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;

- świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );

- kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

- oświadczenie kandydata dot. RODO

- oświadczenie - zgoda na udzielenie informacji w zakresie potwierdzenia posiadanego wykształcenia.

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej w niżej wymienionym terminie:

do 15 grudnia 2022 roku z dopiskiem „Nabór 2 / 2023” –decyduje data wpływu do jednostki.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do

15 grudnia 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie dokumentacji
w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu 797-517-992.
W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej