Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu

działając na podstawie:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.),

- ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na stanowiskach:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz specjalista z zakresu chirurgii

Lekarz specjalista z zakresu dermatologii

Lekarz specjalista z zakresu chorób zakaźnych

Lekarz specjalista z zakresu ortopedii

Lekarz radiolog pracujący na własnym sprzęcie

Lekarz dentysta

Pomoc stomatologiczna


W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- oferenci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151 poz. 896) tj. tytuł zawodowy lekarza bądź tytuł specjalisty,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,

- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych planowane jest na okres
od dnia 07.01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Areszt Śledczy zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązana umowy w przypadku wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.
3. Ze szczegółowymi warunkami konkursów, projektem umowy oraz obowiązującym formularzem ofertowym zapoznać się można w Dziale Kadr Areszt Śledczego Warszawa Służewiec
w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00, telefonicznie pod nr 223545104 lub 223545291

4. Pisemne oferty należy złożyć do dnia 07.01.2020 r. do godziny 9.00 w sekretariacie aresztu
w zamkniętej kopercie z opisem "Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku (wpisać odpowiednie stanowisko) - nie otwierać do ….*.01.2020 r. godz. 10:00". Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofert oraz oferty złożone
w sekretariacie po terminie składania ofert jw., zostaną odrzucone i odesłane do nadawcy.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2020 r. o godz. 10:00 w Dziale Kadr Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; w przypadku takich samych stawek będą brane pod uwagę w następującej kolejności: kwalifikacje zawodowe, staż pracy i doświadczenie zawodowe.

7. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
8. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania. Jednocześnie informujemy o możliwości składania protestów, o których mowa w art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
i skargi, o których mowa w art. 154 ustawy.

Rozmiar: 48.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej