MŁODSZY/STARSZY TERAPEUTA DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO DLA SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu

Zatrudni młodszego/starszego terapeutę w charakterze pracownika cywilnego na podstawie umowy o pracę w dziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1 osoba / 1 etat

Wymagania konieczne:

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat,

korzystająca z pełni praw publicznych,

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych,

posiadająca odpowiednie do stanowiska wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku,

posiadająca wykształcenie kierunkowe

posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień

posiadająca uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnych i grupowych na podstawie ukończenia szkoły psychoterapii, lub

osoba na zaawansowanym procesie certyfikacji

mile widziane doświadczenie

Charakter pracy:

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu,

CV,

kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.

osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

02-699 Warszawa

ul. Kłobucka 5

Planowany termin zatrudnienia styczeń 2022 rok
Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu

tel. (22) 35 45 104 lub 205

e-mail: dk_sluzewiec@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej