MŁODSZY/STARSZY ASYSTENT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu

Zatrudni lekarza w zakresie podstawowej opieki medycznej w charakterze pracownika cywilnego na podstawie umowy o pracę w Ambulatorium z Izbą Chorych

Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1 osoba (0,25 etatu)

Wymagania:

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat,

korzystająca z pełni praw publicznych,

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

posiadająca odpowiednie do stanowiska wykształcenie tj. wyższe medyczne

posiadająca prawo wykonywania zawodu,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Charakter Pracy:

umowa o pracę

wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności oraz tymczasowo aresztowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu,

CV,

kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.

osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

02-699 Warszawa

ul. Kłobucka 5

Planowany termin zatrudnienia styczeń 2022 rok
Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu

tel. (22) 35 45 104 lub 205,

e – mail: dk_sluzewiec@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej