Ogłoszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

w sprawie zatrudnienia w ramach umowy zlecenia

 

na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza Ambulatorium z Izba Chorych

– umowa zlecenie na czas określony:

1.Umowa zlecenie obowiązywała będzie do dnia 31.12.2022 roku.

2.Szczegółowe warunki umowy zlecenia można uzyskać:

    1. w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A

3.Dodatkowe informacje na temat umowy zlecenia: 22 512 65 04

4.Oferty należy składać do dnia 24.01.2022 roku w siedzibie jednostki lub przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 71 A, sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

5.Przedmiotem umowy zlecenia będzie realizacja zakresu czynności na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, realizacja opieki zdrowotnej nad skazanymi.

6.Kwalifikacje:

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

- licencjat pielęgniarstwa,

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

7.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postepowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

- umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

8.Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, kreatywność, dyspozycyjność

- mile widziane doświadczenie zawodowe

- zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań

Wymagane dokumenty:

1/ podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie;

2/ curriculum vitae;

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie:

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach);

5/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1);

6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zał. nr 2);

7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał. nr 3);

8/ prawo wykonywania zawodu

 

Osoby zainteresowane pracą w Służbie Więziennej proszone są o dostarczenie ww. dokumentów osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie

ul. Chłopickiego 71 A,

04-275 Warszawa

Oferty należy złożyć do dnia 24 stycznia 2022 roku.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.

 

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej