Ogłoszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w sprawie zatrudnienia w ramach umowy zlecenia

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie w zakresie:

asystentka stomatologiczna

  1. Umowa zlecenie obowiązywała będzie do dnia 31.12.2020 roku.

  2. Szczegółowe warunki umowy zlecenia można uzyskać:

    1. w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A

    2. na stronie internetowej: bip.sw.gov.pl

  3. Dodatkowe informacje na temat umowy zlecenia: 22 512 65 04

  4. Oferty należy składać do dnia 6.07.2020 roku w siedzibie jednostki lub przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 71 A, sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

  5. Przedmiotem umowy zlecenia będzie realizacja zakresu czynności na stanowisku asystentki stomatologicznej przy udzielaniu przez stomatologa świadczeń zdrowotnych dla osadzonych w zakresie przygotowania gabinetu i narzędzi, asystowania dentyście, przygotowania preparatów medycznych.       

  6. Kwalifikacje: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, ul. Chłopickiego 71a (tel. 22 512 65 00).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, e-mail: daria.kaftanowicz@sw.gov.pl

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej