Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce ogłasza konkurs ofert na: Realizację świadczeń zdrowotnych o wartości poniżej 30 000 euro w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Nr sprawy DSZ.2233.2.2020.

 

 1. Dane Zamawiającego:

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

ul. Ciupagi 1

03-016 Warszawa

tel.: 22 32-17-601, fax: 22 811-15-37

e-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

NIP 524-10-65-481, REGON 000320495

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 poz. 514) z późn. zm.

 

 1. Termin realizacji umowy oraz czas pracy:
 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2020 r., do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Zamawiający wymaga realizacji świadczeń zdrowotnych 3 razy w tygodniu po 6 godzin w każdym dniu pracy.

 

 1. Wymagania wymagane od Wykonawcy:

Do konkursu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniający nw. wymogi:

 1. Posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych z dyplomem lekarza medycyny i specjalizację.
 2. Posiadają stałe prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski.
 3. Są wpisani do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich.
 4. Są wpisani do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. Są wpisani do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 6. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.
 2. Oświadczenie RODO - załącznik nr
 3. Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza.
 4. Kopia dyplomu ukończenia uczelni medycznej potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza medycyny.
 5. Dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji (np. wpis w prawie wykonywania zawodu, kopia dyplomu ukończenia specjalizacji).
 6. Wypis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 7. Wypis z  właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 8. Kopia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

 1. Sposób porozumiewania się.
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polski.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
 1. Grażyna Bodzak-Opolska, tel. 22 32 17 616 - w sprawach związanych z przedmiotem konkursu,
 2. Piotr Laskus, tel. 22 32 17 560 -  sprawach proceduralnych.

 

 1. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.
 1. Wykonawca w prowadzonym postępowaniu konkursowym może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w rozdziale V zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając pisemnie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną w innej formie, np. faksu, bądź w formie elektronicznej.
 6. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 7. Wszelkie zmiany i poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 8. Ofertę należy złożyć, w nieprzejrzystym opakowaniu, zamkniętym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, w siedzibie Zamawiającego jak w rozdziale I, w kancelarii jawnej w budynku administracji „A”, nie później niż do dnia 23.09.2020 r. do godz. 11:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do kancelarii jawnej. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane w następujący sposób:

 

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

„Oferta na pełnienie funkcji kierownika ambulatorium, DSZ.2233.2.2020. Nie otwierać przed 23.09.2020 r. przed godziną 11:30

 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

 

 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu terminu ich składania o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego jak w rozdziale I w budynku administracji „B”, I piętro, pokój nr 20.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
 4. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 5. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 8 lub gdy jest niezgodna z przepisami prawa.

 

 1. Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów oceny ofert oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

 1. Istotne dla stron postanowienia zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4.

 

 1. Środki odwoławcze:

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373).

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Zakres obowiązków kierownika ambulatorium został określony w załączniku nr
 2. We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na nr sprawy: DSZ.2233.2020.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający poinformuje oferentów pisemnie.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Rozliczenia między Zamawiający a Wykonawca prowadzone będą w walucie polski złoty (PLN).
 7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawcy, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
 9. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.
 10. Zamawiający zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

 1. Załączniki.
 1. Zakres obowiązków kierownika ambulatorium - załącznik nr
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr
 3. Oświadczenie RODO - załącznik nr
 4. Projekt umowy - załącznik nr
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej