Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce ogłasza konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, nr sprawy DSZ.2232.1.2020.

I. Dane Udzielającego zamówienia:

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

ul. Ciupagi 1

03-016 Warszawa

tel.: 22 32-17-601, fax: 22 811-15-37

e-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

NIP 524-10-65-481, REGON 000320495

II. Tryb udzielenia konkursu.

Postępowanie prowadzone na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 poz. 514) z późn. zm.

III. Przedmiot konkursu.

1.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce:

Część 1 - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie świadczeń do 60 godzin w miesiącu,

Część 2 - psychiatra, udzielanie świadczeń do 100 godzin w miesiącu.

2. Udzielający zamówienia zezwala na składanie ofert częściowych.

IV.Termin realizacji umowy, miejsce udzielania świadczeń:

1.Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 3. 2.2021 r.

2. Miejsce udzielania świadczeń: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.

V. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniający nw. wymogi:

1. Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;

2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;

3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. formularz ofertowy - załącznik nr

2. oświadczenie RODO - załącznik nr

3. kopia dokumentów świadczących o kwalifikacjach zawodowych: prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej, dyplom specjalizacji itp.

4. kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia na czas trwania umowy w zakresie związanym z przedmiotem konkursu.

5. aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy).

VII. Sposób porozumiewania się.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Udzielającego zamówienia są:

 • Jolanta Zielińska - w sprawie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu;
 • Piotr Laskus - w sprawach proceduralnych.

3. Wnioski, zapytania można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: dkw_as_bialoleka@sw.gov.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres mail: dkw_as_bialoleka@sw.gov.pl, do dnia 03.02.2021 r. r. do godziny 100 z tytułem wiadomości e-mail „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nr sprawy DSZ.2232.2021”.

2. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

3. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w rozdziale VI zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

7. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.

8. Wszelkie zmiany i poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu terminu ich składania o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia jak w rozdziale I w budynku administracji „A”, I piętro, pokój nr 6.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Udzielający zamówienia, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.

13. Udzielający zamówienia poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

IX. Kryteria oceny ofert.

1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana odrębnie dla każdej części.

2. Stosowane będą następujące kryteria oceny: cena jednostkowa – 100%.

3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której cena jednostkowa będzie najniższa.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji stawek cenowych po otwarciu ofert. W takim przypadku za cenę ofertową uznana będzie stawka ustalona w wyniku negocjacji.

X. Ocena ofert.

1. Udzielający zamówienia odrzuca oferty:

 • złożone po terminie;
 • zawierające nieprawdziwe informacje;
 • jeżeli przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny;
 • jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 • jeżeli przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną;
 • jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Dyrektora aresztu;
 • złożoną przez oferenta, z którą została rozwiązana przez Dyrektora aresztu umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych, w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
 • W przypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie przedstawił wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa przyjmującego zamówienie do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Komisja dokonuje porównania ofert pod względem kryteriów wymienionych w pkt VIII.

XI. Dyrektor Aresztu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta w danym zakresie (części), o którym mowa w punkcie III „Przedmiot konkursu”;
 • wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zas. pkt. 6;
 • odrzucono wszystkie oferty;
 • kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą areszt przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu;
 • nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było przewidzieć wcześniej;
 • jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.

XI. Wyniki konkursu

1. Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 12 dni od daty otwarcia kopert.

2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania.

3. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora aresztu.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w konkursie o zakończeniu i wynikach konkursu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie. Ogłoszenie zawiera nazwę oraz siedzibę oferenta, który został wybrany.

XII. Środki odwoławcze:

1. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

XIII. Postanowienia końcowe:

1. We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na nr sprawy: DSZ.2232.2021.

2. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w walucie polski złoty (PLN).

4. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.

5. Organizator zastrzega prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - formularz cenowy

2. Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej