Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności,

KO-220.15/20

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

z dnia 26.06.2020 roku

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz 654).

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności,
przebywających w Areszcie Śledczym w Szczecinie w ramach umowy cywilno-prawnej w zakresie:

 

sprawowania ambulatoryjnej opieki lekarskiej na pawilonach mieszkalnych Aresztu Śledczego

w Szczecinie
łączna ilość godzin - 215h /okres obowiązywania umowy/

 

Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Nazwa: Areszt Śledczy w Szczecinie

Kod i miejscowość: 70-226 Szczecin

NIP: 852-11-54-230 REGON: 000626484

Telefon: 91 48 09 100 Fax: 91 48 09 260

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

 

wartość zamówienia łącznie: 23.650,00 zł

 

2. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: - 20.07.2020r

3. Okres zawarcia umów: 20.07.2020r. -19.09.2020r.

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w Komórce Kadrowej Aresztu Śledczego w Szczecinie w terminie do dnia
10 lipca 2020r., w dni powszednie w godzinach: 8:00 –14:00

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

do dnia 13 lipca 2020r. do godz. 10:00

 

- na obowiązującym formularzu, pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem w zależności od składanej oferty:
„Konkurs ofert na usługę medyczną w ramach sprawowania ambulatoryjnej opieki lekarskiej”

UWAGA!

Sekretariat znajduje się na terenie Aresztu Śledczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert:

 

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

Sala Odpraw OISW

dnia 13 lipca 2020r. o godz. 12:00

 

7. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu ofert

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna).

 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

 

9. Informacja o możliwości składnia protestów, odwołań i skarg

Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania protestów, odwołań
i skarg zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej