ORDYNATOR ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

KO-220.1/21


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

z dnia 12.01.2021roku

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz 654).

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

 

ogłasza konkurs ofert na stanowisko:

 

ORDYNATORA ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ

ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

1 umowa (pełny wymiar godzin w m-cu)

 


 

Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Nazwa: Areszt Śledczy w Szczecinie

Kod i miejscowość: 70-226 Szczecin

NIP: 852-11-54-230 REGON: 000626484

Telefon: 91 48 09 100 Fax: 91 48 09 260

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

 

wartość zamówienia łącznie: 230.400,00 zł
 

2. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: - 04.02.2020r.

3. Okres zawarcia umowy: 04.02.2021r. - 31.01.2022r.

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać sięKomórce Kadrowej Aresztu Śledczego w Szczecinie w terminie do dnia:
26 stycznia 2021r., w dni powszednie w godzinach: 8:00 –14:00

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

do dnia 27 stycznia 2021r. do godz. 10:00

 

- na obowiązującym formularzu, pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem w zależności od składanej oferty:
Konkurs ofert na stanowisko: Ordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej

UWAGA!

Sekretariat znajduje się na terenie Aresztu Śledczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

Sala Odpraw OISW

dnia 27 stycznia 2021r. o godz.12:00


 

7. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu ofert

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna).

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

9. Informacja o możliwości składnia protestów, odwołań i skarg

Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania protestów, odwołań
i skarg zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej