KO-220.1/22


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

z dnia 10.01.2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2021.0.711 tekst jednolity)

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

 

ogłasza konkurs ofert na stanowisko:

 

ORDYNATORA ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ

ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

– 1 umowa (pełny wymiar godzin w m-cu)


 

Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Nazwa: Areszt Śledczy w Szczecinie

Kod i miejscowość: 70-226 Szczecin

NIP: 852-11-54-230 REGON: 000626484

Telefon: 91 48 09 100 Fax: 91 48 09 260

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

wartość zamówienia łącznie: 237 600,00 zł

2. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: - 01.02.2022r.

3. Okres zawarcia umowy: 01.02.2022r. - 31.01.2023r.

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w Komórce Kadrowej Aresztu Śledczego w Szczecinie w terminie do dnia:
24 stycznia 2022r., w dni powszednie w godzinach: 8:00 –14:00

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

do dnia 25 stycznia 2022r. do godz. 10:00

- na obowiązującym formularzu, pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem w zależności od składanej oferty:
„Konkurs ofert na stanowisko: Ordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej”

UWAGA!

Sekretariat znajduje się na terenie Aresztu Śledczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

Sala Odpraw

dnia 25 stycznia 2022r. o godz.12:00
 

7. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu ofert

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna).

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

9. Informacja o możliwości składnia protestów, odwołań i skarg

Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania protestów, odwołań
i skarg zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz.U. 2021.0.711 tekst jednolity)

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej