Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, ul. Trybunalska 16 z dniem 16 maja 2018 roku ogłasza nabór do Służby Więziennej na rok 2018/2019, który trwać będzie do 30 września 2018 roku

OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Świdnicy ogłasza nabór do służby.

Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, ul. Trybunalska 16 z dniem 16 maja 2018 roku ogłasza nabór do Służby Więziennej na rok 2018/2019,

który trwać będzie do 30 września 2018 roku

 

Areszt Śledczy w Świdnicy poszukuje kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko:

strażnik w dziale ochrony - 18 osób

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

korzystająca z pełni praw publicznych

która daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

posiadająca co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Charakter pracy:
Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – nadzór i kontrola osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, w systemie czterozmianowym.

Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego przejście jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w dziale kadr AŚ w Świdnicy: podanie o przyjęcie do Służby Więziennej, CV oraz wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (aktualny plik z ankietą dostępny do pobrania na stronie www.sw.gov.pl (zakładka ”Praca” - zasady przyjęcia do Służby Więziennej)

PROSZĘ ANKIETĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE, a na zadawane w niej pytania, proszę odpowiadać pełnymi zdaniami).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Dodatkowo osoby, które zostaną wytypowane do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, będą proszone o dostarczenie następujących dokumentów:

świadectwa pracy lub służby (kserokopie),

zaświadczenia z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (kserokopie),

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie),

zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopie),

kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej,

inne, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów

1 zdjęcie w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

Komplet dokumentów należy składać umieszczony w koszulce foliowej

Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy w Świdnicy nie zwraca złożonych dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów,

przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

testu sprawności fizycznej,

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.). negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które przejdą pozytywnie całe postępowanie kwalifikacyjne mogą otrzymać propozycję wstąpienia do służby w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach Aresztu Śledczego w Świdnicy pod numerami: tel. (74) 854-93-12 lub (74) 854-93-00 wew. 222 lub 264

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej