Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, ul. Trybunalska 16 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Kierownika Ambulatorium z Izba Chorych

Świdnica, dn. 20 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy,
ul. Trybunalska 16 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Kierownika Ambulatorium z Izba Chorych.

Zakres świadczeń.

Zakres świadczeń obejmujący ww. konkurs ofert:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Świdnicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na stanowisku Kierownika Ambulatorium

Świadczenia zdrowotne udzielane będą u zleceniodawcy w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zgodnie z ustalonym wcześniej terminem konsultacji lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zgodnie z grafikiem pracy.

Wymagania.

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu.

Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi w szczególności są zarejestrowani we własnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę.

Posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu.

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Okres umowy.

Planowany okres umowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Składanie ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT” kopertach w Areszcie Śledczym w Świdnicy (Sekretariat) lub nadać w formie przesyłki pocztowej (decyduje data wpływu do jednostki) na adres: ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica, do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15:00.

Ocena ofert.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny jednostkowej świadczenia lub wynagrodzenia ryczałtowego za wykonywanie świadczeń w danym okresie czasu, proponowanej częstotliwości udzielanych świadczeń oraz posiadanych kwalifikacji.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2021 r., o godz. 10.00 w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

Rozstrzygnięcie ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczona zostanie na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w art. 153 (protest) i art. 154 (odwołanie) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

Reżim sanitarny.

Powyższy konkurs ofert należy przeprowadzić przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Z poważaniem:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej