Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, ul.Trybunalska 16 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń usług zdrowotnych przez pielęgniarkę, wykonywanych w Ambulatorium Aresztu Śledczego w Świdnicy.

OGŁOSZENIE

Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, ul. Trybunalska 16 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń usług zdrowotnych przez pielęgniarkę, wykonywanych w Ambulatorium Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Zakres świadczeń.

Zakres świadczeń obejmujący ww. konkurs ofert:

Udzielanie świadczeń usług zdrowotnych dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym
w Świdnicy przez pielęgniarkę.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą u zleceniodawcy w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zgodnie z ustalonym wcześniej terminem konsultacji lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zgodnie z grafikiem pracy.

Wymagania.

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Posiadać polskie obywatelstwo.

Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Cieszyć się stanem zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy pielęgniarki.

Posiadać dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub uzyskany w innym państwie dyplom uznany za równorzędny.

Posiadać wpis indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Posiadać Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEDIG.

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Okres umowy.

Planowany okres umowy od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Składanie ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT” kopertach w Areszcie Śledczym w Świdnicy (Sekretariat) lub nadać w formie przesyłki pocztowej (decyduje data wpływu do jednostki) na adres: ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica, do dnia 23.05.2024r.
do godz. 15:00.

Ocena ofert.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny jednostkowej świadczenia lub wynagrodzenia ryczałtowego za wykonywanie świadczeń w danym okresie czasu, proponowanej częstotliwości udzielanych świadczeń oraz posiadanych kwalifikacji.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2024r., o godz. 10.00 w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

Rozstrzygnięcie ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczona zostanie na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w art. 153 (protest) i art. 154 (odwołanie) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej