DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BYDGOSZCZY zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na następujące stanowiska:

ARESZT ŚLEDCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM  

  ul. Kościuszki 30A, 83-200 Starogard Gdański

 

1. strażnik działu ochrony – 6 etatów,

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.

Wynagrodzenie brutto 4327  zł/ netto 3748 zł (osoby do 26 roku życia - 3938 zł netto)

 

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn oraz skazanych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, w oddziale dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a także skazanych młodocianych i odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej