Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 4/2024 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY Areszt Śledczy w Słupsku – 3 etaty

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło
co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej
26 roku życia;

- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni,
po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego.

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy
i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

- zwrot kosztów dojazdu do służby;

- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto;

- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie mile widziane jest posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r,
poz. 2470 ze zm.):

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r, poz. 2470 ze zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ze wskazaniem działu służby, stanowiska, a także jednostki do której kandydat się ubiega.

wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia.

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (załącznik do ogłoszenia);oraz

oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do ogłoszenia).

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy w terminie do dnia 1 marca 2024r.;

- przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej jako list polecony na adres: Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Słupsku”

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod numer telefonu:

AŚ Słupsk 059 8483211, 059 8483212

lub e-mail: as_slupsk@sw.gov.pl 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej