Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu

Zatrudni 8 osób na stanowisko lekarza o specjalnościach: internista, psychiatra, kardiolog, urolog w charakterze pracownika cywilnego na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu zatrudnionych w szpitalu w Areszcie Śledczym w Radomiu

Wymagania konieczne :

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania

zawodu),

- niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe medyczne – kierunek lekarski;

- rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie

informacji niejawnych,

- zdolność psychiczna i fizyczna pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Charakter wykonywanej pracy:

- praca w systemie jednozmianowym lub zmianowym,

- realizacja opieki zdrowotnej nad osadzonymi,

Wymagane dokumenty:

1/ podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu;

2/ curriculum vitae;

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, kwalifikacje specjalistyczne;

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach);

5/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1);

6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zał. nr 2);

7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał. nr 3);

 

Osoby zainteresowane pracą w Służbie Więziennej proszone są o dostarczenie ww. dokumentów osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Areszt Śledczy w Radomiu

ul. Wolanowska 120

26-600 Radom

email: as_radom@sw.gov.pl

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela dział kadr Aresztu Śledczego w Radomiu pod numerami telefonów 48-613-11-10, 48-613-11-11, 48 61 31 127.

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej