OGŁOSZENIE DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W RADOMIU, UL. Wolanowska 120, 26-600 Radom działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019r., poz. 492 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1398) ogłasza konkurs ofert na:

Realizację świadczeń o wartości powyżej 30 000 euro w zakresie pełnienia funkcjiDyrektor Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych

 

CPV: 85121000-3 – usługi medyczne

zakresy obowiązków i wzory umów stanowią załącznik do ogłoszenia

 

 I. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy:

  Dyrektor Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

 

II. Formularze ofertowe, wzory umów udostępnione są nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego –w godzinach urzędowania -  8 00 do 16 00  lub na stronie internetowej  www.zp.sw.gov.pl. oraz jako załącznik do ogłoszenia - do dnia składania ofert.

 

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

IV. Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019, poz. 492 ze zm.), oraz lekarze posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza (Dz.U. z 2019, poz. 537 ze zm.), spełniający nw. wymogi:

 1. Posiadają dyplom ukończenia studiów,
 2. Posiadają stałe prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz są zarejestrowani we właściwej izbie lekarskiej;
 3. Są wpisani do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (jeśli prowadzą działalność gospodarczą),
 4. Są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis KRS (jeśli prowadzą działalność gospodarczą),
 5. Posiadają wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (jeśli prowadzą działalność gospodarczą),
 6.  posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

 

 

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Przyjmujący zamówienie.
 2. Przyjmujący zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta, traktowana jako całość, przygotowywana na koszt Przyjmującego zamówienie, winna być złożona w formie pisemnej, na formularzu oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych ogłoszeniu.
 5. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Przyjmującego zamówienie na każdej stronie dokumentu.
 6. Wszelkie zmiany i poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Przyjmującego zamówienie lub osobę przez niego upoważnioną na podstawie załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Udzielającego zamówienie w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem:

„Oferta – Dyrektor Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu- Konkurs ofert – nie otwierać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 10:30.

Na kopercie należy umieścić dane Przyjmującego zamówienie.

 

Oferta zawiera:

W przypadku podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej:

 1. formularz Ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 zawierający, w szczególności proponowaną cenę jednostkową za realizację poszczególnych pozycji zamówienia;
 2. oświadczenie Przyjmującego zamówienie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu wzoru umowy w zakresie oferowanych świadczeń;
 3. oświadczenie Przyjmującego zamówienie, który udzielać będzie świadczeń zdrowotnych, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji umowy.

 

Ponadto oferta zawiera:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów medycznych;
 2. dokument stwierdzający prawo do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP;
 3. dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji (o ile posiada, np. wpis w prawie wykonywania zawodu);
 4. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS (jeśli prowadzą działalność gospodarczą);
 5. wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (jeśli prowadzą działalność gospodarczą);
 6. Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w służbie zdrowia ( o ile posiada)
 7. kopię polisy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
 8. .

 

VI. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII. Sposób porozumiewania się:

 1. postępowanie prowadzone jest w języku polskim,
 2. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub e-mailem z tym że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje przesłane faksem lub e-mailem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
 3. dokumenty składane przez oferentów w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, winny być złożone w formie pisemnej – tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie wyznaczonym przez udzielającego zamówienie;
 4. osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

kierownik działu kadr  Aresztu Śledczego w Radomiu

 

 

VIII. Miejsce i termin:

  1. składania ofert: Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom do dnia 29.01.2021r., godz. 9:00;

 

IX. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 

Dyrektor Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych  

proponowane kryteria:

 

Cena: 100% ryczałt uwzględniający wszystkie dni pracujące w danym miesiącu

 

X. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienie i podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

 

XI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania, przesunięcia terminu składania ofert przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Zapytanie od Przyjmujących zamówienie dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert.

 

W toku postępowania konkursowego oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

 

XII. Środki ochrony prawnej przysługujące oferentowi:

   1. Przyjmujący zamówienie, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 – 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
   2. Środki odwoławcze nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru przyjmującego zamówienie, unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
   3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – do czasu zakończenia postępowania oferent może złożyć umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Protest wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu;
   4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny;
   5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzielenia pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
   6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl;
   7. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżona czynność.
   8. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące przedmiotowego rozstrzygnięcia;
   9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Załączniki dostępne:

 1. formularz ofertowy
 2. wzór umowy wraz zakresem obowiązków
 3. informacja z art. 13 ustawy RODO

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej