Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.

     

                Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu działając zgodnie z art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że rozstrzygnął konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, w jednostkach podległych OISW w Poznaniu, osadzonych z innych jednostek zgodnie ze statutem podmiotu leczniczego, z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego.

 

W ww. konkursie wpłynęła 1 oferta niepodlegających odrzuceniu. Swoją ofertę złożył wykonawca:

Konsultant hepatolog

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Błażej Rozpłochowski 61-131 Poznań, ul. Milczańska 22/61. Cena oferty 150,00PLN za konsultację. Podatek VAT nie podlega. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena -  80, w kryterium jakość – 5,  w kryterium kompleksowość - 5, w kryterium dostępność - 5, w kryterium ciągłość - 5. Łączna liczba uzyskanych punktów 100.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu działając zgodnie z art. 151 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że konkurs ofert Nr D/KP/1151/24/1 wygrała oferta:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Błażej Rozpłochowski 61-131 Poznań, ul. Milczańska 22/61

 

Uzasadnienie wyboru: ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert, uzyskał najwyższą sumę  punktów w wymaganych kryteriach.

 

Umowa z w/w Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie 05.04.2024r..

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Zastępca Dyrektora

                                                                                                                                                                               Aresztu Śledczego w Poznaniu

                                                                                                                                                                                  /-/  ppłk Piotr Podeszwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej