Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2020 rok

Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku zostały określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dni :

1,7,14,21 wrzesień 2020 roku

1,5,12,19,26 październik 2020 roku

2,9,16,23 listopad 2020 roku

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; wymagane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)”


Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji,

 

Areszt Śledczy w Zielonej Górze: 2

Areszt Śledczy w Zielonej Górze

ul. Łużycka 2; 65-601 Zielona Góra

Email: as_zielona_gora@sw.gov.pl

Telefon: 68 3536470 lub 68 3536471

 

Zakład Karny w Krzywańcu: 20

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 3284006 lub 68 3284005

 

Zakład Karny we Wronkach: 20

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 2545025 


 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa – aktualne prawo wykonywania zawodu, lub ratownictwa medycznego.

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji:

 

Zakład Karny w Krzywańcu: 4

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 3284006 lub 68 3284005

 

Zakład Karny we Wronkach: 1

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 2545025

 

Areszt Śledczy w Poznaniu: 7

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 323 lub 61 85 68 322

 

MŁODSZY ASYSTENT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne prawo wykonywaniu zawodu lekarza; w przypadku specjalisty szczególnie poszukiwany psychiatra.

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji:

 

Areszt Śledczy w Poznaniu: 3

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 323 Fax: 61 85 68 322


Wymagania stawiane kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;

wypełnioną ankietę personalną;

świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );

oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej do jednej, wybranej jednostki

do 30 sierpnia 2020 roku z dopiskiem „Nabór 7 / 2020” – decyduje data wpływu do jednostki.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 30 sierpnia 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.


INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie dokumentacji w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu 797-517-992. W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej