Konkurs ofert D/KP/1151/19/5 świadczenia zdrowotne

Poznań, dnia 08.11.2019r.
Konkurs ofert Nr D/KP/1151/19/5

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 

1. Nazwa i siedziba zamawiającego: Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

2. Określenie wartości i przedmiotu zamówienia:
Świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, w jednostkach podległych OISW w Poznaniu, osadzonych z innych jednostek zgodnie ze statutami oddziału psychiatrii sądowej, oddziału chorób wewnętrznych i dermatologii, z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego. Postępowanie składa się z części: Część 1. dyżury pielęgniarskie, Część 2. lekarz asystent ambulatorium Część 3 lekarz asystent ambulatorium, Część 4. lekarz asystent oddziału psychiatrii sądowej Część 5. wykonanie badań endoskopowych (gastroskopia, rektoskopia)  i konsultacji z zakresu gastroenterologii 
wartość zamówienia: 69359,95 PLN   wszystkie części (podatek VAT zwolniony), 
część 1. wartość umowy 49559,95 PLN
część 2. wartość umowy 10000,00 PLN
część 3.  wartość umowy 2500,00 PLN
część 4.  wartość umowy 4050,00 PLN
część 5.  wartość umowy 3250,00 PLN

3. Obszar terytorialny, dla którego jest prowadzone postępowanie: 
Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług zdrowotnych na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu.

4. Określenie maksymalnej liczy umów o udzielenie świadczeń medycznych objętych postępowaniem:  zamawiający zamierza zawrzeć 1 umowę dla każdej części.  Nie przewiduje zawarcia umów uzupełniających, równoważnych lub wariantowych. Zamawiający zamierza zawrzeć umowy na czas określony.

5. Warunki zawierania i realizacji umów: w postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dostępnych na stronie internetowej www.sw.gov.pl. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zamawiający żąda złożenia oświadczeń lub dokumentów. Wykonywanie   świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem postępowania nastąpi przy wykorzystaniu: infrastruktury i bazy lokalowej zamawiającego, produktów leczniczych, aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością zamawiającego.

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert: Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań w terminie  od 08.11.2019 do 18.11.2019,  w dni robocze w godzinach 09.00-14.00. Osoby upoważnione do porozumiewania się  z  oferentami:
kpt. Katarzyna Rzyha–  Fax 618568251
e-mail Katarzyna.Rzyha@sw.gov.pl
7. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, do dnia 18.11.2019 godz. 07.30 biuro podawcze IV p. 
 
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego, sala narad  IV p. 

9. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.11.2019 w siedzibie Zamawiającego, sala narad Aresztu Śledczego w Poznaniu IV p. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego.  

10. Zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do dnia składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania treści wymagań dotyczących składania ofert, odwołania konkursu lub jego części oraz do  przedłużenia terminu składania ofert.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający  zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny. 
O powyższym zamawiający  niezwłocznie zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.sw.gov.pl.

11. Składanie protestów, odwołań i skarg: Wykonawcom, których  interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Areszt Śledczy w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 152, 153 i 154 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

Rozmiar: 454.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej