DZIAŁ KADR I PŁAC ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

Areszt Śledczy w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko audytora wewnętrznego Aresztu Śledczego
w Poznaniu.

 

Audytor wewnętrzny musi spełniać wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

 Audytorem może być osoba, która:

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wyższe wykształcenie;
  5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; ©Kancelaria Sejmu s. 187/191 15.05.2019

2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.11));

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489).

Audyt wewnętrzny koncentruje się na bieżącym wspieraniu kierownika w realizacji założonych zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.

Do zadań audytora wewnętrznego będzie należało w szczególności: 

a) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka do planu rocznego audytu wewnętrznego wraz z listą wszystkich

    zidentyfikowanych obszarów działalności jednostki i wyznaczeniem obszarów w których zostaną

     przeprowadzone zadania zapewniające na rok 2021, 2022 i 2023;

b)  opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2021r., 2022r. i 2023r.;

c)  sporządzenie dokumentu sprawozdania z realizacji audytu za 2021r., 2022r. i 2023r.;

d)  sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za okres od początku obowiązywania umowy do dnia

     zakończenia umowy;

e)  przeprowadzenie w 2021r. co najmniej trzech zadań zapewniających (na podstawie planu audytu) i trzech

     czynności doradczych;

f)   przeprowadzenie w 2022r. co najmniej trzech zadań zapewniających (na podstawie planu audytu) i trzech

     czynności doradczych;

g)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych w okresie objętym umową zgodnie

      z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego

      oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j .Dz.U. z 2018 r. poz.506 z późn. zm.);

h)   sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających oraz wydanie obiektywnej oceny,                         o której mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych;                                                                                    

 i)   wykonanie czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń poaudytowych;                                                                                                                                                       

j)  opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia wymaganych dokumentów proceduralnych, w szczególności: procedury audytu wewnętrznego, karty audytuu wewnętrznego i programu zapewnienia i poprawy jakości audytu;   

W jednostkach sektora finansów publicznych audyt obejmuje w szczególności:

1) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

2) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;

4) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;

5) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami oraz celami.                                                                                                                                                      

Pracownik zobowiązany jest do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu, w tym poddanie

się ocenie zewnętrznej i ocenie wewnętrznej (raz na rok).

 

Pracownik ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniach dla audytorów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Pracownik zobowiązany jest do udzielenia informacji i udostępnienia danych komórce audytu wewnętrznego
w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość,       w tym składania do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości planów i sprawozdań rocznych – zgodnie             z wymogami prawnymi.

 

Pracownik winien stosować wzory formularzy zaakceptowanych przez w/w Komitet Audytu oraz innych informacji
w formie ustalonej przez ten Komitet.

 

Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującej w jednostce polityki i procedur bezpieczeństwa informacji.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do pracy;
  • CV;
  • kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe, certyfikaty;
  • aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

Areszt Śledczy w Poznaniu zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony na okres 12 m-cy, licząc od dnia
zawarcia umowy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej