Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

 

zatrudni lekarza POZ (pracownik cywilny – wymiar czasu pracy: pełny wymiar etatu).

 

Liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba

Przewidywany termin zatrudnienia: od 04.05.2020 roku

Charakter zatrudnienia: pracownik cywilny (wynagrodzenie około 6500,00 zł. brutto)

 

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestepstwo,

ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,

dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),

posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowiski, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim,

2. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe medyczne,

4. kserokopia prawa wykonywania zawodu,

5. kserokopia dowodu osobistego,

6. kserokopia świadectw pracy,

7. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wg wzoru załączonego w ogloszeniu:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od dnia 20.03.2020 roku do dnia 10.04.2020 roku w siedzibie AŚ w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Wronia 76/90) w godz. 8:00 – 15:00 oraz drogą pocztową (decyduje data wpływu do aresztu).

Informacji w zakresie rekrutacji udziela: dział kadrowo-organizacyjny w Piotrkowie Trybunalskim (tel. 44 616 63 18, tel. 44 616 63 05 w godzinach 8:00 – 15:00).

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90,97-300, e-mail: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl, tel. 44 616 63 03, fax: 44 616 63 15. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod_as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl, , tel. 44 616 63 71. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 7 ust. 2 RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.
 

 

 

…............................. ................................., dnia .2020 r.

(imię i nazwisko) (miejscowość)


 


 


 


 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim w celu:

przeprowadzenia naboru do Służby Więziennej na lekarza POZ

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej