Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

 zatrudni lekarza POZ (pracownik cywilny – wymiar czasu pracy: 0,45 etatu).

Liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba
Przewidywany termin zatrudnienia: od 15.03.2021 roku
Charakter zatrudnienia: pracownik cywilny (wynagrodzenie 3.887,64 zł. brutto)

       
Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która: 
       

    1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
    3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestepstwo,
    4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
    5. dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
    6. posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
       
       Wymagane dokumenty: 

       
1.    podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego  w  Piotrkowie Trybunalskim,
       2.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe medyczne,
              4.    kserokopia prawa wykonywania zawodu,
              5.    kserokopia dowodu osobistego,
              6.    kserokopia  świadectw pracy,
       7.    oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych       
              wg wzoru załączonego w ogloszeniu:    
       
            Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od dnia 22.02.2021 roku do dnia 01.03.2021 roku w siedzibie AŚ w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Wronia 76/90)  w   godz. 8:00 – 15:00 oraz drogą pocztową (decyduje data wpływu do aresztu).
       
       Informacji w zakresie rekrutacji udziela: dział kadrowo-organizacyjny w Piotrkowie                                           Trybunalskim (tel. 44 616  63 18,                                                    tel. 44 616 64 05 w godzinach 8:00 – 15:00).
       
          „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90,97-300, e-mail: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl, tel. 44 616 63 03, fax: 44 616 63 15. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod_as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl, , tel. 44 616 63 71. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit.  a oraz art. 7 ust. 2 RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”. 


       
        
 
….............................                 ................................., dnia                      .2021 r.
        (imię i nazwisko)                 (miejscowość)

 

Rozmiar: 14.8 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej