Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2020 rok

Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku zostały określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dni :

9,16,23 listopad 2020 roku

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)”

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji,

Zakład Karny w Krzywańcu

9

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 6161012 Fax: 68 32 76 640

Zakład Karny we Wronkach

5

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 6253012 Fax: 67 25 45 015

 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego;

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Zakład Karny w Krzywańcu

3

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 6161012 Fax: 68 32 76 640

Zakład Karny we Wronkach

1

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 6253012  Fax: 67 25 45 015

Areszt Śledczy w Poznaniu

4

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 6200010, 6200013   Fax: 61 85 68 252

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU PENITENCJARNEGO DS. ZATRUDNIENIA

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, a w szczególności
z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, co najmniej tytuł licencjata. Niezbędne doświadczenie w zakresie zatrudnienia osadzonych oraz realizacji programów krajowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, lub innych programów unijnych.

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Poznaniu

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 6200010, 6200013  Fax: 61 85 68 252

 

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO

Wymagane posiadanie ukończonych ekonomicznych studiów licencjackich lub magisterskich, ewentualnie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych - wszystkie studia o kierunku rachunkowość i finanse lub zbliżonym, posiadanie praktyki w księgowości, umiejętność obsługi programów księgowych. Mile widziane doświadczenia w księgowości budżetowej.

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Poznaniu

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 6200010, 6200013  Fax: 61 85 68 252

 

Wymagania ogólne stawiane wszystkim kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata
 • wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej w niżej wymienionym terminie:

do 29 października 2020 roku z dopiskiem „Nabór 9 / 2020” – decyduje data wpływu do jednostki.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 29 października 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

                Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie  dokumentacji w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

                Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

                Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w  jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu 797-517-992. W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej