PIELĘGNIARZ/PIELĘGNIARKA/RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu

zatrudni na stanowisko pielęgniarz/pielęgniarka/ratownik medyczny w charakterze pracownika cywilnego na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu

 

 

Wymagania:

 • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat,
 • Osoba korzystająca z pełni praw publicznych,
 • Osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • Osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • Osoba posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Osoba posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Charakter Pracy:

 • umowa o pracę
 • pełen etat lub cząstka etatu
 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. CV,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

 

Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 20 maja 2024 r.

osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Areszt Śledczy w Opolu

45-033 Opole

ul. Sądowa 4

e – mail: dk_as_opole@sw.gov.pl

Planowany termin zatrudnienia czerwiec 2024 rok
Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach Aresztu Śledczego w Opolu

tel. (77) 549 23 11

+48 603 769 987

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej