DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

STARSZY ASYSTENT (OTOLARYNGOLOG)

AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH


1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etacie cywilnym w wymiarze 0,1 etatu.

2. Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

3. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;

4. Praca dotyczy m.in.:

 • świadczenie usług medycznych na rzecz osób pozbawionych wolności w zakresie laryngologii

Miejsce pracy: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4.

5. Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza oraz
 • tytuł specjalisty otolaryngologa
 • 7 lat pracy w zawodzie lekarza

6. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane proszę do dnia 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data złożenia dokumentów lub stempla pocztowego) złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (do pobrania w załączeniu);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

7. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

 • weryfikację złożonych dokumentów;
 • rozmowę kwalifikacyjną

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Opolu ul. Sądowa 4, 45-033 Opole moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO zgoda na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (do pobrania w załączeniu).

Szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać osobiście w Areszcie Śledczym w Opolu, ul. Sądowa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub telefonicznie pod numerem: (77) 453 97 41 wew. 311 lub 321.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie RODO

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej