DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

INSPEKTOR / STARSZY INSPEKTOR
 

ARCHIWISTA

 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etacie cywilnym, w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu;

2. Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1;

3. Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;

 

4. Praca dotyczy m.in.:

 • współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,
 • przyjmowania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych,
 • przechowywania i zabezpieczania przejętej dokumentacji oraz prowadzenia jej pełnej ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,
 • udostępniania zgromadzonej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowania do przekazania i przekazywania materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 • przygotowywania dokumentacji do brakowania, udział w komisyjnym brakowaniu i przekazania wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia.

Miejsce pracy: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4.

 

5. Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie co najmniej. średnie;
 • doświadczenie w pracy w charakterze archiwisty;
 • ukończony kurs dla archiwistów;
 • pełnia praw publicznych;
 • niekaralność;
 • rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • znajomość obsługi komputera oraz znajomość pakietów biurowych Open Office i Microsoft Office;
 • znajomość aktów prawnych regulujących pracę archiwum;
 • dobra organizacja pracy;

 

6. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane powinny do dnia 19 listopada 2019 roku (decyduje data złożenia dokumentów) złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (do pobrania w załączeniu);

W kolejnym etapie rekrutacji wymagane będą poniższe dokumenty:

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 1 miesiąc);
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy lub służby.

 

7. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

 • weryfikację złożonych dokumentów;
 • rozmowę kwalifikacyjną;

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO:

RODO zgoda na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (do pobrania w załączeniu)

 

Szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać osobiście w Areszcie Śledczym w Opolu, ul. Sądowa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub telefonicznie pod numerem: (77) 453 97 41 wew. 311 lub 321.

Kwestionariusz osobowy

RODO zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej