Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2023 rok

Poznań, 24.03.2023 r.

Nabór 9/2023

3, 11, 17, 24 kwiecień 2023 roku

8, 15, 22, 29 maj 2023 roku

5, 12, 19, 26 czerwiec 2023 roku

3, 10, 17, 24 lipiec 2023 roku

1, 7, 14, 21, 28 sierpień 2023 roku

4, 11, 18, 25 wrzesień 2023 roku

2, 9, 16, 23, 30 października 2023 roku

6, 13, 20, 27 listopada 2023 roku

4, 11, 18 grudzień 2023 roku

 

 

 

 

 

 

MŁODSZY ASYSTENT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • aktualne prawo wykonywaniu zawodu lekarza; mile widziana specjalizacja z zakresu psychiatrii.

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Poznaniu

1

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252

 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
 • wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego.

 

Jednostka

Ilość etatów

Miejsce składania dokumentacji

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu

2

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu

ul. Młyńska 21 66-300 Międzyrzecz

Email: as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

Telefon: 95 742 75 13 Fax: 95 74 27 519

Zakład Karny we Wronkach

1

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk_wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki służby
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni
 • urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej
 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie
 • wypłatę dopłaty do wypoczynku na każdego członka rodziny
 • wypłatę równoważnika za przejazd na koszt jednostki organizacyjnej 
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne
 •  nagrody uznaniowe
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatek za wysługę lat pracy i służby
 • dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim 
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby
 • urlopy dodatkowe
 • możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na uczelni wyższej SWWS
 • dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.

Wymagania ogólne stawiane wszystkim kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty
lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej
w niżej wymienionym terminie:

do 2 kwietnia 2023 roku z dopiskiem „Nabór 9/2023” –
decyduje data wpływu do jednostki
.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 2 kwietnai 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

                Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie  dokumentacji w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

                Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział
w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

                Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu
797-517-992. W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl,
tel. 61 856 82 59.Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej