Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji psychiatrycznych 

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu

ul. Młyńska 21

66-300 Międzyrzecz,

tel. 0-95 742-75-00 fax 0-95 742-75-19

REGON 00032071000026, NIP 595-10-60-891

 

ogłasza konkurs ofert na

wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji psychiatrycznych dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych dla osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności osadzonych oraz kierowanych do osadzenia w tutejszej jednostce przez organy uprawnione, przez okres od dnia podpisania  umowy do dnia 31.12.2020 r., na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www. sw.gov.pl

Wykonawca będzie związany ofertą przez 14 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 10:00 do sekretariatu Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w zaklejonej i opisanej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w komórce kadrowej Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w dniu 30.09.2020 r. o godz. 11:00.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej