Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 ze zm.) Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej w Areszcie Śledczym w Lublinie na stanowisko pracownika cywilnego.

Stanowisko, na które przeprowadza się nabór: pielęgniarka/pielęgniarz Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lublinie,

przewidywana liczba osób do przyjęcia: 1,

wymiar etatu: 1/2 etatu


 

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej - w Służbie Więziennej może pracować osoba która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (
Dz.U. z 2019 r. poz. 742);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lublinie:

 

1) posiadane wykształcenie w zakresie pielęgniarstwa, tj. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo ddlub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka;
2) odporność na stres, dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność;
3) mile widziane doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki na oddziale szpitalnym. 4) Prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do pracy;

2) CV;

3) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

5) kserokopia prawa wykonywania zawodu;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że nie został wydany prawomocny wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne o takie przestępstwo oraz że aktualnie nie toczy się wobec osoby postępowanie karne o takie przestępstwo (stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia);

9) podpisaną klauzulę informacyjną dla osoby, której dane dotyczą w przypadku zbierania danych od tej osoby (stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

Ponadto kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

2) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe;

3) opinie polecające.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy złożyć osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór do pracy na stanowisko pielęgniarki na biurze przepustek Aresztu Śledczego w Lublinie lub przesłać na adres:

Areszt Śledczy w Lublinie,

ul. Południowa 5;

20 – 482 Lublin

w terminie: do dnia 21.10.2021 r.


Dokumenty przesłane po tym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej a także dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

1) ocena złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

3) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Służbie Więziennej;

Procedura naboru może zostać zakończona bez rozstrzygnięcia w przypadku zmiany sytuacji kadrowo-etatowej niezależnej od Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie. Pozytywne zakończenie procedury naboru nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

Reżim sanitarny:

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zobowiązani są (każdorazowo) do złożenia oświadczenia o nieprzebywaniu na kwarantannie lub izolacji (stanowiące załącznik nr 5).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są do używania maseczek zasłaniających usta i nos.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:
(081) 71 04 406 lub (081) 71 04 407.

 

 

DYREKTOR

ARESZTU Śledczego
w Lublinie

płk Jacek Wróbel

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej