Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ogłasza nabór na zlecenie wykonywania usług rzecz Apteki Okręgowej Aresztu Śledczego w Lublinie.

Wymiar zlecenia:

Liczba stanowisk pracy: 1 

Czas trwania umowy: do 31 maja 2021 r. (z możliwością ewentualnego przedłużenia).

Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia uzależnia się od daty zakończenia naboru,
nie wcześniej jednak niż od 12 maja 2021 roku.

Przedmiot zlecenia:

wykonywanie na rzecz Apteki Okręgowej Aresztu Śledczego w Lublinie, w ramach umowy zlecenia następujących usług:

 • przyjmowanie dostaw leków i sprawdzanie ich stanu faktycznego,

 • wydawanie leków i materiałów medycznych zakładom opieki zdrowotnej podległym Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie,

 • obsługa programu apteczno – ambulatoryjnego „Apteka”.

Proponowane wynagrodzenie:

wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku farmacja,

 • prawo wykonywania zawodu,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność,

 • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na świadczenie usług na rzecz Apteki Okręgowej Aresztu Śledczego w Lublinie, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • CV (szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 1 do pobrania),

 • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2 do pobrania),

 • oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do pobrania),

 • podpisana klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4 do pobrania).

 

Osoba wybrana do zawarcia umowy zlecenia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o metodach naboru:

Konkurs CV (kryterium: doświadczenie zawodowe).

Oferty należy składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie:

do dnia 11 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do jednostki)

na adres: Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 71 04 407.

Osoby przystępujące do naboru zostaną poinformowane o jego wyniku pisemnie.

Osoby, które przedłożą dokumenty bez dołączonych podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, nie zostaną poddane procedurze kwalifikacyjnej, ich dokumenty zostaną odesłane na adres nadawcy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej