Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi

OGŁASZA KONKURS

na wykonywanie przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji, czynności asystentki stomatologicznej
w Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Łodzi.

W/w czynności medyczne udzielane będą w miesięcznym wymiarze czasu pracy wynoszącym nie więcej niż 80 godz.,
w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. według grafiku ( w dni robocze, ewentualnie sobota,
w godz. pomiędzy 7.00-16.00) i zgodnie z Porządkiem Wewnętrznym Jednostki. Grafik sporządzany będzie przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Łodzi na okres nie krótszy niż 1 miesiąc, z określeniem godzin i miejsca wykonywania czynności.

Forma zatrudnienia : umowa- zlecenie

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych :

Areszt Śledczy w Łodzi

ul. Smutna 21

91-729 Łódź

www.sw.gov.pl

Czynności medyczne, o których mowa powyżej winny być realizowane przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę
i doświadczenie konieczne do ich wykonywania. Czynności medyczne wykonywane będą w oparciu o sprzęt oraz pomieszczenia będące własnością Aresztu Śledczego w Łodzi. Areszt Śledczy w Łodzi zapewnia leki, produkty lecznicze i wyroby medyczne konieczne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Do organizacji czynności medycznych objętych konkursem stosowane będą obowiązujące przepisy, w tym wewnętrzne przepisy Aresztu Śledczego w Łodzi dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych
w szczególności:

Regulamin Porządkowy i wewnętrzne Zarządzenia i Instrukcje. Przepisy te zostaną przekazane Przyjmującemu zamówienie, który zobowiązany będzie zapoznać się z nimi i je stosować.

Niniejsze Szczegółowe warunki konkursu stanowić będą integralną część umowy podpisanej z Przyjmującym zamówienie.

Pozostałe warunki wykonywania czynności asystentki stomatologicznej nieokreślone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu, określać będzie umowa zawarta z Przyjmującym zamówienie, wybranym w niniejszym konkursie, której projekt stanowi załącznik do warunków konkursu.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1, 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 295).

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział :

osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do wykonywania czynności medycznych
w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu ( posiadające wykształcenie średnie medyczne w zawodzie asystentki stomatologicznej). Przez pojęcie „wykształcenie średnie medyczne” wymagane w tym zawodzie należy rozumieć ukończenie przez daną osobę szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz uzyskanie przez absolwenta tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu, który będzie potwierdzał kwalifikacje zawodowe w tej profesji.

osoby posiadające uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę
i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany spełnić następujące warunki:

posiadać tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom, który będzie potwierdzał kwalifikacje zawodowe w tej profesji;

udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe;

nie był i nie jest skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowania karne
o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niego postępowania karne o takie przestępstwo;

nie przebywał oraz nikt z członków jego rodziny (dotyczy to także rodziny współmałżonka) lub osób pozostających we wspólnym pożyciu nie przebywa lub nie przebywał w jednostce penitencjarnej jako osoba skazana albo tymczasowo aresztowana;

nie może być:

- ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

- zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych,

- pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Kryterium wyboru ofert:

cena brutto za godzinę świadczenia usługi – waga kryterium 60%

min. 2 letni staż pracy – waga kryterium 40%

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. 1 – do pobrania ze strony internetowej www.zp.sw.gov.pl), który wraz
z pozostałymi dokumentami można również pobrać w siedzibie Aresztu Śledczego w Łodzi, 91-729 Łódź, ul. Smutna 21,
w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pok. 110. Do pobrania są również pozostałe załączniki tj. oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją konkursu (zał. 2), warunki szczegółowe konkursu (zał. 3), projekt umowy (zał. 4).

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Łodzi (II piętro) lub przesłać drogą pocztową - do dnia 30.06.2021 r. do godz. 10.00.

Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami winno być oznaczone nazwą i adresem
Przyjmującego Zamówienie i zaadresowane na : Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

 

Na kopercie zawierającej ofertę należy zamieścić następujący tekst:

„Konkurs ofert na wykonywanie czynności asystentki stomatologicznej w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Łodzi(nie otwierać przed 16.06.2021 r. godz. 10:30)”.

Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofert, jak również oferty złożone
w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Łodzi po terminie składania ofert, zostaną odrzucone. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Aresztu Śledczego w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź, w dniu 16.06.2021 r.,
o godz. 10.30 w sali konferencyjnej jednostki.

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty niezwłocznie po otwarciu ofert. Wynik konkursu zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Areszt Śledczy w Łodzi zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie czynności medycznych będących przedmiotem konkursu, przysługuje możliwość składania protestów, odwołań i skarg.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej