OGŁOSZENIE

 

Areszt Śledczy w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko lekarza -  młodszego/starszego asystenta Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie – umowa o pracę 

I. Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2019 r. poz.1427, z późn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II Dodatkowe wymagania:

 • kierunkowe wykształcenie wyższe
 • aktualne prawo wykonywania zawodu

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające dane osobowe zgodnie z art. 221 1 kodeksu pracy (wzór w załączeniu)
 • pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe specjalistyczne – oryginały do wglądu
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do 20.12.2019 r.

- do działu kadr Aresztu Śledczego w Krakowie ul. Montelupich 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub mailem na adres dk_krakow@sw.gov.pl

Informacji udziela: Dział Kadr tel. 12 630 11 55, Dyrektor Szpitala tel. 12 630 13 60  

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego z siedzibą w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, email: as_krakow@sw.gov.pl, tel. 12 630 11 00. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* UWAGA! Prosimy o załączenie do składanych dokumentów podpisanej klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego Dyrektora Aresztu Śledczego z siedzibą w Krakowie ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, email: as_krakow@sw.gov.pl, tel. 12 630 11 00 - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej