Areszt Śledczy w Koszalinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w sprawie naboru kandydatów na stanowisko – MŁODSZEGO PSYCHOLOGA DZIAŁU PENITENCJANREGO (urzędnik państwowy).

Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1

 

Wymiar etatu – 0,5.

 

Termin składania ofert – dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w terminie od dnia 12.08.2022 roku do dnia 19.08.2022 roku – na adres Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin (liczy się data wpływu do AŚ w Koszalinie) w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta pracy”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowania telefonicznie.

Data rozpoczęcia pracy : 01 września 2022 r.

 

Przewidywane uposażenie: ok. 3 760.00 zł brutto.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.) - pracownikiem może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego:

- wykształcenie wyższe - magister psychologii,

- minimum 3 – letni staż pracy,

- obywatelstwo polskie;

- niekaralność;

- nieposzlakowana opinia;

- korzystający z pełni praw publicznych;

- dyspozycyjność.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 

a/ oceny złożonych dokumentów,

b/ przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

c/ ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pracy w Służbie Więziennej – przez służbę Medycyny Pracy

Kandydat w celu poddania go postępowaniu kwalifikacyjnemu winien złożyć do dnia 19.08.2022 r.:

a/ podanie o przyjęcie do pracy

b/ wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony internetowej Aresztu Śledczego w Koszalinie),

c/kserokopie świadectw pracy i dokumenty potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d/ oświadczenie (klauzula) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

e/ aktualną informację o osobie z krajowego rejestru karnego.

Zainteresowani w celu uzyskania szczegółowych informacji proszeni są o kontakt z mjr Anettą Iwanowską specjalistą działu kadr Aresztu Śledczego w Koszalinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nr telefonu – 94 31 82 208 lub 94 31 82 222.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Areszt Śledczy w Koszalinie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęć.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej